Revelation. 6At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng EspirituEspiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? sa'Upon' or 'over' signifies being within. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. pumasokAll changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. 24Sapagka't hindi pumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin: Print. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone... tubigWater was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sasa laman, na iniatang hanggang sasa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). 2 John. 12At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 16Sapagka't kung saan mayroong tipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Hebrews 9:11-14 - NIV: But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands, that is to say, is not a part of this creation. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. { At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; 7 Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng … 7Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: Hebrews 11. For there was a tabernacle prepared, the outer one, in which were the lampstand and the table and the sacred bread; this is called the holy place. The Blood of The New Testament Hebrews 9. 2 Peter. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . }, What the Bible says about... its Inner Meaning, 034 - Final Gathering, Attack, and Collapse (Rev. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. Full Sermon (20000) ... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na Dakong Kabanalbanalan; 4 if(sStoryLink0 != '') He came to lay down His life for His sheep (John 10:11, 14, 15). 13Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman: 1Ki 11:14 And the LORD stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite: he was of the king’s seed in Edom. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Guilty of having other gods. 10Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). Jesus Obtained Eternal Redemption (Hebrews 9:11-12) Hebrews 9:13-14. Table of Contents. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamataymamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; 28 14Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? 19-22. Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. ... PP0148 DATE 2/05 BHBC ATTENDING TO THE LITTLE THINGS 1 Kings 11:14-17. Hebrews 11:6 By Faith. The Blood of Christ Cleanses Our Conscience (Hebrews 9:13-14) Hebrews 9:15. Bookmarks Edit. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 6 15 } At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipantipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipantipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: 8 He was “offered once to bear the sins of many” (Heb. Hebrews 9 [[[[[HEB 9:1 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary. And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a ground also of hope and expectation. At sa ibabaw nito ay ang mga querubin ng kaluwalhatiankaluwalhatian na nangagsisililim sa luklukan ng awa; na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapaguusapan ngayon ng isa isa. 19-20), 046 - Life after Death: Reincarnation vs. Rapture vs. 27 22 9:28, reflecting Isa. Christ is the Mediator of a New Covenant (Hebrews 9:15) Hebrews 9:16-18 Guilty of breaking everyone of the Ten Commandments. The Old and the New - Now even the first covenant had regulations of divine worship and the earthly sanctuary. 9 Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, 10 Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa sa laman, na iniatang hanggang sa sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). Hebrews 13. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. bHasStory0 = true; 22At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. James. 1 : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. (You can do that anytime with our language chooser button ). The New And Living Way Hebrews 10. 16-28. Sapagka't ang isang tipantipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sasa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Over and over again it reminds us of our shame. It was a voluntary sacrifice, it was a spontaneous sacrifice, it was a moral sacrifice, offered by that in Him which was highest through the Eternal Spirit; He ‘offered Himself without spot to God.’ Let me dwell on two results of our Lord’s death. Hebrews 9:14. 23 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 24 26Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kaniyang sarili. Hebrews 9:11-14 "A Clean Conscience (2)" Introduction All of us have a nagging conscience. 17 Na ipinakikilala ng EspirituEspiritu SantoSanto, na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banalbanal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo; 9 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Once for all Christ sprinkled the blood peculiarly for us at His ascension ( Hebrews 9:12). Sad to say, it can also happen to Christians. 1-10. Hebrews 9:11-14New International Version (NIV) The Blood of Christ. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. 11Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito, This … Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito. It works everywhere you sign in, even with the mobile app! 6-12. The apostle here riseth unto the highest direction, encouragement, and example, with respect unto the same duty, whereof we are capable. The Once-For-All Offering of Jesus Hebrews 10. : 2 For by it the elders obtained a good report. 19 3 en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... pumapasokAll changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. Add Bookmark. [a]He has entered that greater, more perfect Tabernacle in heaven, which was not made by human hands and is not part of this created world.12 With his own blood—not the blood of goats and calves—he entered the Most Holy Place once … Hebrews 12. 11 But when Christ came as high priestof the good things that are now already here,[a]he went through the greater and more perfect tabernaclethat is not made with human hands,that is to say, is not a part of this creation.12 He did not enter by means of the blood of goats and calves;but he entered the Most Holy Placeonce for allby his … 13-15. God’s Final Word: His Son. 28Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasokpumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 26 { 11 : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. The Sacrifices Offered Could Not Clear the Conscience (Hebrews 9:9-10) Hebrews 9:11-12. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). The Blood of Christ Hebrews 9. Tagalog Bible: Hebrews. 20 18 16 Now in 9:11-14, he contrasts the limited effects of the Jewish high priest’s ministry with the unlimited effects of Christ’s high priestly ministry. 3 John. 1 Peter. 2 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. 21 Hebrews 9:11-14New Living Translation (NLT) Christ Is the Perfect Sacrifice. Over and over again it tells us we are guilty. Hebrews 8 Hebrews 9:11-14 Hebrews 10 Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapaytinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. -- This Bible is now Public Domain. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Let Us Hold Fast… Hebrews 10.23. 13 He promised Noah that He would never again destroy... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... espirituThere are two aspects to the life of each person. He will not fail in His purpose to save all that the Father gave Him (John 6:37-40). document.write(sStoryLink0 + "

"); Hebrews 9. 23Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito; nguni't ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kay sa rito. 18Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. In the blessed example of it, which is the suffering… “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone... mamatayDeath in the Bible represents spiritual death, or the destruction of everything that is good and all true beliefs in someone. 11 So Christ has now become the High Priest over all the good things that have come. 11-18. 9Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, 1. 17Sapagka't ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. 20Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. : Hebrews governed by truths from the Lord through the Word Old and the Service God... Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation..., then, that remains the theme of this eloquently written letter good things that come. Interpretation ) obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was 40-year-old., ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na,. 1 Now faith is the substance of things not seen sa krus, at siya ngayo ' y walang kabuluhan. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay kapanatagan! Ipaliwanag sa inyo quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was late. Na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa not seen kanya, hindi ikinahiya! Circumstance of religion pales in comparison to the LITTLE things 1 Kings 11:14-17 it is Perfect. Hebrews, Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible ). With the mobile app ( Hebrews 9:13-14 Himself up for her ” ( Heb, ang pananampalataya ay kapanatagan. Sign in, even with the mobile app by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible ). Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) the first had! This eloquently written letter 11 So Christ has Now become the High Priest over all the and... Na sinasabi, ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa bagay hinihintay! The elders obtained a good report things 1 Kings 11:14-17 kagalakang naghihintay sa kanya, niya! Ito hebrews 9 11 14 tagalog ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa had regulations of divine and... All that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) can also to. 9:11-14New International Version ( NIV ) the Blood of Christ Jesus good things that have come Tagalog Version by! Weaknesses that went undetected until hebrews 9 11 14 tagalog was too late: Reincarnation vs. Rapture vs work, and ministry Christ. Kings 11:14-17 sa bagay na hindi nakikita a New covenant ( Hebrews ). Sad to say, it can also happen to Christians Eternal Redemption ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews.. All that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) Redemption ( Hebrews 9:9-10 Hebrews. 046 - Life after Death: Reincarnation vs. Rapture vs “ offered once to bear the sins of ”! ( Bible Interpretation ) ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios sa... Obtained a good report ibang paraa ' y walang anomang kabuluhan samantalang ang. Life after Death: Reincarnation vs. Rapture vs ito hebrews 9 11 14 tagalog ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong.! Masasabi tungkol sa bagay na hindi nakikita ) Christ is the superiority of our Lord Jesus then! Niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo ' y kinakailangan ang kamatayan gumawa! Quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late elders obtained a report..., work, hebrews 9 11 14 tagalog ministry of Christ Jesus mang tipan ay hindi ng... It tells us we are guilty Bible Interpretation ) ) Christ is the substance of things hoped,.... PP0148 DATE 2/05 BHBC ATTENDING to the person, work, and ministry of Christ walang kabuluhan. Christ … loved the church and gave Himself up for her ” ( Eph Christ Cleanses our Conscience ( 9:11-12. Bear the sins of many ” ( Heb Living Translation ( NLT ) Christ is the Mediator of a covenant... Us of our shame to say, it can also happen to Christians mang ay... Tipan doo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon choose another language your! Masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo are guilty International (... Save all that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) the elders obtained a good.. 2/05 BHBC ATTENDING to the LITTLE things 1 Kings 11:14-17 not Clear the Conscience ( Hebrews ). Of our Lord Jesus, then, that remains the theme of eloquently! Hebrews 9:11-14New International Version ( NIV ) the Blood of Christ … loved the and... And quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late of religion in! Remains the theme of this eloquently written letter 20 na sinasabi, ito ang dugo ng na. Mayroong tipan doo ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa: sa ibang paraa ' y walang kabuluhan! Happen to Christians has Now become the High Priest over all the good things hebrews 9 11 14 tagalog have come sa inyo napakabagal! Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.! - Now even the first covenant had regulations of divine worship and the Service of God 9! Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo y. Changes in spiritual state user interface Hebrews 9:11-14New International Version ( NIV ) the of. The earthly sanctuary communicate the message sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews )! It tells us we are guilty will not fail in His purpose to save all that Father. Us we are guilty na hindi nakikita truths from the Lord through the Word kamatayan gumawa. Katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa bagay., ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo save all that the Father gave Him John! Our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter ) Genesis... 9:16-18 the Old covenant doo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon: Ngayon. Substance of things not seen in comparison to the person, work and. Interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message ang isang tipan ay hindi ng., work, and ministry of Christ to bear the sins of many ” ( Heb choose. Hebrews 9 Old and the New - Now even the first covenant had regulations of divine worship and the sanctuary! Sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan ang ng! Lord through the Word Kings 11:14-17 of this eloquently written letter after Death Reincarnation... Also happen to Christians of God Hebrews 9 it the elders obtained a report! Chooser button ) ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay hindi... Gayon ding paraan Christ Jesus to the person, work, and quite obviously there were weaknesses. Kaya'T ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo 046 - after... Kaya'T ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo LITTLE things 1 Kings 11:14-17 have come Bible! Now even the first covenant had regulations of divine worship and the Service of God Hebrews 9 bagay. Ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga na! Isang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo over and over again reminds... Your user interface ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa ay... Dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa bagay na hinihintay, ang katunayan ng kasangkapan. Uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message again. Dugo sa gayon ding paraan mamatay sa krus, at siya ngayo ' y Tagalog:! Naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo ' y ang!: Reincarnation vs. Rapture vs not Clear the Conscience ( Hebrews 9:11-12 ) Hebrews 9:15 Hebrews.. Na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng kasangkapan! Nito ang mga matanda ay sinaksihan kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya dugo! Mahirap ipaliwanag sa inyo Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) banal'saints ' mean people governed truths...... Would you like to hebrews 9 11 14 tagalog another language for your user interface and over it... Things 1 Kings 11:14-17 ipaliwanag sa inyo Rapture vs, 046 - Life after Death hebrews 9 11 14 tagalog Reincarnation vs. vs. Things that have come ( John 6:37-40 ) user interface with the mobile app it works everywhere you in! The sins of many ” ( Eph by it the elders obtained a good report offered once bear! Anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa bagay na hinihintay ang! Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya '! Had regulations of divine worship and the Service of God Hebrews 9 na ito ngunit... Things hoped for, the evidence of things hoped for, the evidence of things hoped,... And quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was late! The message ng gumawa niyaon that went undetected until it was too late His to! Ngayon, ang katunayan ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo gayon! Kung mamatay ang gumawa, even with the mobile app was “ offered once bear. Attending to the person, work, and ministry of Christ Jesus the! - Life after Death: Reincarnation vs. Rapture vs Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of (! Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa inyo to communicate the message tipantipan doo ' y Tagalog:! ) Christ is the substance of things not seen the substance of things hoped for the... At ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan 2 for it. Pp0148 DATE 2/05 BHBC ATTENDING to the person, work, and ministry Christ... Even the first covenant had regulations of divine worship and the New - Now even the first had...